Algemene voorwaarden Tehabo

Tehabo Techniek BV

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
van TEHABO TECHNIEK B.V. en TEHABO DRUKKERIJ B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Oost Gelderland te Zutphen, onder nr. 228, d.d. 1 oktober 1974. (Aangepast per 20 augustus 2002).

Artikel 1: Toepasselijkheid

Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voor-waarden van toepassing op alle verkopen, leveringen en dienstverleningen van Tehabo Techniek b.v. en Tehabo Drukkerij b.v., hierna te noemen Tehabo.

Artikel 2: Aanbiedingen etc.

Alle prijscouranten en offertes, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, zijn geheel vrijblijvend en gelden af fabriek Apeldoorn.

Artikel 3: Bevestiging

Een koop- en leveringsovereenkomst wordt voor Tehabo bindend zodra Tehabo deze schriftelijk aan koper heeft bevestigd.

Artikel 4: Geldigheid

Alle prijzen zijn gebaseerd op de, op het tijdstip van de offertedatum, geldende prijzen en valutakoersen. Tehabo heeft het recht, alle wijzigingen na offertedatum, te ver-rekenen. Prijzen van de kosten van montage en in-gebruikstelling van machines worden apart genoemd.

Artikel 5: Hulp bij montage

De koper is verplicht het personeel van Tehabo alle hulpmiddelen en mankracht, om niet ter beschikking te stellen bij de aflevering en installering van de te leveren machine(s). Dit geldt ook voor het benodigde gereedschap, hijs- en transportmiddelen. Tehabo is gerechtigd de kosten van in te schakelen hulppersoneel, niet zijnde het personeel van de verkoper en niet zijnde het personeel van de koper, door te berekenen.
Alle mogelijke bouwwerken, zoals fundering, leidingen voor gas, water, elektriciteit en perslucht, zullen voor rekening van de koper worden aangelegd.
Extra kosten voortvloeiend uit het feit dat Tehabo niet tijdig kan opleveren, als gevolg van het niet tijdig gereed zijn van de voorbereidende werkzaamheden of welke andere oorzaak ook buiten de verantwoordelijkheid van Tehabo, kunnen door Tehabo doorberekend worden.
Indien de aflevering c.q. installatie door Tehabo niet kan geschieden in de gewone daguren, komen de hierdoor veroorzaakte kosten voor rekening van de koper.
Speciale veiligheidsmaatregelen en andere voorzieningen, al of niet volgens voorschrift van overheidswege, komen voor rekening van de koper.

Artikel 6: Leveringstijd

De leveringstijd wordt bij benadering overeengekomen en vastgesteld. Een claim tot schadevergoeding of annulering door koper wegens overschrijding van de leveringstijd wordt niet geaccepteerd indien deze overschrijding het gevolg is van overmacht, daaronder begrepen, het niet tijdig leveren door derden van onderdelen aan Tehabo, bestemd voor de betreffende levering.

Artikel 7: Annuleringen

Indien de koper, om welke reden dan ook, een order annuleert, heeft Tehabo het recht aan koper in rekening te brengen een bedrag groot ten minste 10% van de totale opdrachtsom ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten alsook de vanwege de annulering nog te maken kosten. De hoogte van het bedrag zal mede bepaald worden aan de hand van het tijdstip van annuleren ten opzichte van de overeengekomen levertermijn. De annuleringskosten kunnen oplopen tot 50% van de totale opdrachtsom.

Artikel 8: Reclames

Reclames over geleverde goederen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen door de koper, schriftelijk bij Tehabo kenbaar te worden gemaakt. Het al of niet accepteren van reclames na genoemde periode, wordt bepaald door Tehabo. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Tehabo slechts gehouden tot levering van het ontbrekende, herstel of vervanging van het geleverde, zulks ter beoordeling van Tehabo.

Artikel 9: Deelverantwoordelijkheid

Door Tehabo wordt geen verdere verantwoordelijkheid aan-vaard op door derden geleverde onderdelen, dan de strekking van de verantwoordelijkheid voor deze onderdelen, zoals deze zijn bepaald door de betreffende leveranciers.

Artikel 10: Transport

Kosten van verzekering van te leveren goederen tijdens transport zijn voor rekening van de koper, waarbij de aard van vervoer wordt bepaald door Tehabo. Specifieke vervoerswensen van de koper, zijn voor rekening van de koper. Verpakkingsmaterialen worden tegen kostprijs doorberekend.

Artikel 11: Eigendomsoverdracht

Definitieve eigendomsoverdracht van de goederen vindt plaats, nadat volledige betaling van de koopsom aan Tehabo heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip blijven de goederen het onvervreemdbaar eigendom van Tehabo en heeft Tehabo het recht deze goederen terug te halen. Alle kosten, gemoeid met demontage, transport en anderszins, alsmede de kosten van juridische bijstand, komen voor rekening van de koper. Indien de waarde van de door Tehabo teruggenomen goederen moet worden bepaald, zal taxatie geschieden door een door Tehabo aan te wijzen deskundige, voor rekening van de koper. In deze taxatie zal rekening worden gehouden met de waardevermindering van de goederen als gevolg van gebruik, veroudering, enz..

Artikel 12: Bediening door koper

Onoordeelkundige en/of onvakkundige montage en bediening door koper, van goederen welke door Tehabo zijn geleverd geven geen enkel recht op schadevergoeding.

Artikel 13: Garanties

Garanties op goederen, geleverd door Tehabo, worden vastgelegd in een separate overeenkomst welke deel uitmaakt van de oorspronkelijke koop- en leveringsovereenkomst, of zoals deze vermeld zijn op de laatste factuur. Voor gebruikte, door Tehabo geleverde goederen, en voor zover gereviseerd, gelden separate, door Tehabo afgegeven garanties, welke schriftelijk door Tehabo zijn afgegeven. Indien de koper reparaties laat verrichten of veranderingen laat aanbrengen van welke aard dan ook, een hernieuwde opstelling of montage of verplaatsing, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tehabo, vervalt iedere aan-spraak op garanties en klachtrecht. De garantiebepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de door Tehabo geleverde vervangende onderdelen.
Indien Tehabo zijn verplichting tot vervanging of reparatie niet binnen een redelijke termijn kan uitvoeren, na daartoe te zijn gesommeerd, is Tehabo ten hoogste aansprakelijk voor de redelijke kosten welke de koper moest maken om deze reparatie of vervanging te doen uitvoeren. In geval van reparatie zullen de daarvoor verschuldigde kosten nimmer meer bedragen dan de helft van de oorspronkelijke koopprijs. In geval van vervanging is Tehabo nimmer meer verschuldigd dan de oorspronkelijke koopprijs. Het eerder door Tehabo geleverde zal franco Apeldoorn worden teruggegeven.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor iedere vorm van schade, veroorzaakt door de door Tehabo geleverde goederen, is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid door Tehabo. In dat geval is de aansprakelijkheid van Tehabo ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de overeengekomen koopsom van de geleverde goederen.
De grote verscheidenheid in samenstelling en kwaliteit van verpakkingsmateriaal en de mogelijk optredende materiaal-reacties tijdens de bewerking, dwingen Tehabo iedere verantwoordelijkheid af te wijzen voor eventuele schade. Tehabo is slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld door Tehabo. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking, die schade waartegen Tehabo is verzekerd.
Bedrijfsschade bij de opdrachtgever, alsmede eventuele extra ontstane onkosten als transport, verzekering, etc., komen niet voor vergoeding in aanmerking.
De door Tehabo te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de door opdrachtgever geleden schade. Tijdelijk gemis van het door Tehabo geleverde, als gevolg van reparaties, geeft de koper geen enkel recht tot schade-vergoeding en schort de betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 15: Acceptatie

Opdrachten voor het bewerken van verpakkingsmateriaal worden niet eerder geaccepteerd dan nadat Tehabo dit materiaal heeft gecontroleerd.

Artikel 16: Materiaalverlies

In- en uitloopverliezen zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 17: Betaling

De betalingscondities worden geregeld naar de aard en de grootte van de levering of het uit te voeren werk. Tenzij anders overeengekomen is de betalingsconditie als volgt: netto, binnen 30 dagen na factuurdatum.
Indien de koper niet binnen de gestelde termijnen betaalt, wordt hij geacht in gebreke te zijn en heeft Tehabo het recht, zonder verdere ingebrekestelling, de uitstaande bedragen in te vorderen, vermeerderd met incassokosten en rente. De rente is gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank, vermeerderd met 2%, met een minimum van 10% per jaar.

Artikel 18: Geschillen

Geschillen omtrent leveringen van Tehabo zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigings-plaats van Tehabo. In afwijking hiervan kunnen partijen over-eenkomen het arbitrage reglement van de Kamers van Koophandel van toepassing te verklaren.

Deze website maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om jou als zakelijke gebruiker beter van dienst te kunnen zijn. Om het je gemakkelijk te maken ga je door verder gebruik te maken van deze website hiermee akkoord. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.